VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

22-23 listopada 2019 r.

Hotel Prezydencki w Rzeszowie

Na górę

 

Regulamin

VII Rzeszowskiej Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem”

organizowanej przez Visum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia
II. Patronat naukowy
III. Zasady i tryb naboru uczestników
IV. Opłata konferencyjna
V. Termin rejestracji
VI. Sposób potwierdzania ukończenia spotkania
VII. Ważne terminy
VIII. Pozostałe informacje

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

• Konferencja organizowana jest przez spółkę Visum Clinic z siedzibą w Rzeszowie 35-315, przy ul. Kopisto 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285585, NIP 813-35-13-642, REGON 180252970, zwaną dalej „Organizatorem".
• Siedziba nie stanowi centrum konferencyjnego. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 48.
• Konferencja ma charakter naukowo- szkoleniowy.
• Konferencja obejmuje multimedialne prezentacje (projektor multimedialny, duży ekran).
• Konferencja ma charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w trakcie jej trwania istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

 

II. Patronat naukowy

Opiekę merytoryczną i naukową sprawuje prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz specjalista w dziedzinie okulistyki.

 

III. Zasady i tryb naboru uczestników

• Uczestnikiem konferencji może być każdy lekarz okulista, który zarejestruje się i otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. Ilość uczestników jest ograniczona.
• Informacje o konferencji publikowane są w Internecie na stronie www.konferencjaokulistyczna.pl, a także rozsyłane są ulotki informacyjne pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
• Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.konferencjaokulistyczna.pl pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 503 740 076.
• Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu zamieszczonego na stronie konferencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


IV. Opłata konferencyjna
Udział w konferencji jest bezpłatny.


V. Termin rejestracji
Termin dokonania rejestracji upływa 20 listopada 2019r.


VI. Sposób potwierdzania ukończenia spotkania
• Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz kursie. 
• Certyfikat będzie stanowił dowód uczestnictwa w konferencji w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uprawniającego do uzyskania 5 punktów edukacyjnych w ramach uczestnictwa w kursach (22 listopada 2019r.) oraz 5 punktów edukacyjnych w ramach uczestnictwa w prelekcjach w dniu 23 listopada 2019r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r. (§ 3 pkt.2 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2004 r. Nr.231 poz. 2326)


VII. Ważne terminy

• Rozpoczęcie rejestracji od 01 lipca 2019r.
• Rejestracja do 20 listopada 2019r.
• Konferencja 22 -23 listopada 2019r.

VIII. Zasady przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z organizacją konferencji

• Administratorem danych osobowych jest Visum Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-315), przy ul. Kopisto 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285585, REGON: 180252970, NIP: 813-351-36-42., Numer tel.: 17 86 72 600, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Visum Clinic Sp. z o. o. możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celów związanych z organizacją konferencji dostępna jest poniżej.

 

IX. Pozostałe informacje

• Wszelkie informacje niezamieszczone w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.
• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji, w tym do zmian terminu konferencji w przypadku zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.


 

Klauzula Informacyjna RODO

 dla uczestników konferencji

  

 Zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Visum Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-315), przy ul. Kopisto 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285585, REGON: 180252970, NIP: 813-351-36-42., Numer tel.: 17 86 72 600, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Visum Clinic Sp. z o. o. możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

3.1.Podane przez Panią/Pana dane osobowe w postaci imię i nazwisko, adres email, nr telefonu podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu zgłoszenia i udziału Pani/Pana w konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Spółkę Visum Clinic na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO /udzielona zgoda/,

3.2. Ponadto powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i koordynacji przebiegu konferencji, zamknięcia spraw organizacyjnych związanych z jej zakończeniem, a także w celu obsługi ewentualnych skarg i roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f) RODO /prawnie uzasadniony interes/

3.3. Jednocześnie biorąc udział w konferencji, wyraża tym samym Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku utrwalonego na zdjęciach dla celów informacyjnych i promocyjnych Visum Clinic Sp. z o. o (zdjęcia mogą być upublicznione na oficjalnej stronie internetowej Rzeszowskiej Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem” - www.konferencja-okulistyczna.pl, stronie internetowej spółki – www.visum-clinic.pl oraz na Facebook’u, a także drukowanych materiałach promocyjnych Spółki ). Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit a) RODO, z uwzględnieniem Art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który m.in. stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Ponadto informujemy, że przebieg konferencji może być dokumentowany oraz publikowany (zdjęcia i/lub nagrania wideofoniczne) przez przedstawicieli mediów prowadzących działalność dziennikarską. Visum Clinic Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów, oraz działania wszelkich ewentualnych innych osób uczestniczących w konferencji a dokumentujących przebieg konferencji.

3.4. Spółka Visum Clinic cyklicznie organizuje różne wydarzenia i konferencje. Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco informowani o działalności Visum Clinic w tym również o kolejnych edycjach wydarzeń i konferencji organizowanych w przyszłości, to prosimy o wyrażenie zgody na potrzeby organizacji przyszłych wydarzeń (formularz zgody dostępny poniżej)

4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu organizacji konferencji (hotel udostępniający salę konferencyjną itp.), a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania (firma event’owa wspomagająca organizację konferencji).

W przypadku celu opisanego w pkt. 3.3 odbiorcami danych w postaci wizerunku mogą być „wszyscy” z racji ich upublicznienia.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub wcześniej z chwilą pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencje odmowy podania danych zostały wskazane w pkt. 8 niniejszej klauzuli. 

Pomimo zakończenia realizacji celów przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora w tym profilowaniu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (jeżeli przesłanką przetwarzania jest zgoda), prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 3 jest dobrowolne, jednakże niezbędne do Pani/Pana udziału w organizowanej konferencji. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzania danych dla celu wskazanego w pkt. 3.4, nie będą Państwo informowani o organizowanych konferencjach w przyszłości.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na cel opisany w pkt. 3.4 klauzuli.

Oświadczam, że zapoznałem się niniejszą klauzulą informacyjną oraz:

Wyrażam/ nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania materiałów marketingowych i informacyjnych o organizowanych w przyszłości konferencjach i innych wydarzeniach w przyszłości przez Visum Clinic Sp. z o.o.

*niepotrzebne skreślić

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ