Regulamin

VI Podkarpackiej Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem”

organizowanej przez Visum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

II. Patronat naukowy

III. Zasady i tryb naboru uczestników

IV. Opłata konferencyjna

V. Termin rejestracji

VI. Sposób potwierdzania ukończenia spotkania

VII. Ważne terminy

VIII. Pozostałe informacje

 

 

 1. I.Sposób organizacji i tryb kształcenia

•      Konferencja organizowana jest przez spółkę Visum Clinic z siedzibą w Rzeszowie 35-315, przy ul. Kopisto 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285585, NIP 813-35-13-642, REGON 180252970, zwaną dalej „Organizatorem”.

• Siedziba nie stanowi centrum konferencyjnego. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 48.

• Konferencja ma charakter naukowo- szkoleniowy.

• Konferencja obejmuje multimedialne prezentacje (projektor multimedialny, duży ekran).

• Konferencja ma charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w trakcie jej trwania istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

 1. II.Patronat naukowy

Opiekę merytoryczną i naukową sprawuje dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz specjalista w dziedzinie okulistyki.

 1. III.Zasady i tryb naboru uczestników
 • Uczestnikiem konferencji może być każdy lekarz okulista, który zarejestruje się i otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. Ilość uczestników jest ograniczona.
 • Informacje o konferencji publikowane są w Internecie na stronie www.konferencjaokulistyczna.pl, a także rozsyłane są ulotki informacyjne pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
 • Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.konferencjaokulistyczna.pl pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod nr 503 740 076.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu zamieszczonego na stronie konferencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 1. IV.Opłata konferencyjna

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 1. V.Termin rejestracji

Termin dokonania rejestracji upływa   15 listopada 2018r.

 1. VI.Sposób potwierdzania ukończenia spotkania
 2. VII.Ważne terminy
  • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz kursie. 
  • Certyfikat będzie stanowił dowód uczestnictwa w konferencji w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uprawniającego do uzyskania 5 punktów edukacyjnych w ramach uczestnictwa w kursach (22 listopada 2019 r.) oraz 5 punktów edukacyjnych w ramach uczestnictwa w prelekcjach w dniu 23  listopada 2019r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r. (§ 3 pkt.2 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2004 r. Nr.231 poz. 2326)
 • Rozpoczęcie rejestracji od   01 lipca 2019r.
 • Rejestracja do   20  listopada 2019r.
 • Konferencja - 22 -23 listopada 2018r.
 1. VIII.Dane osobowe
 • Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat Podkarpackiej Konferencji Okulistycznej „Sokolim Okiem” organizowanej przez Visum Clinic sp. z o. o.
 • Administratorem danych osobowych uczestnika wydarzenia jest Visum Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-315), przy ul. Kopisto 2, administrator internetowego systemu rejestracji konferencja-okulistyczna.pl
 • Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z zakresem zebranych danych osobowych oraz zwrócić się z prośbą o ich aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Organizatora konferencji poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres mailowy należący do podmiotu, w szczególności Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listem lub osobiście.
 1. IX.Pozostałe informacje
 • Wszelkie informacje niezamieszczone w powyższym regulaminie można uzyskać u organizatorów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji, w tym do zmian terminu konferencji w przypadku zdarzeń losowych o charakterze ogólnokrajowym oraz kataklizmów.

 

---

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

W związku z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (inaczej: rozporządzenie RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych uczestników konferencji „SOKOLIM OKIEM” czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Visum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-315), przy ul. Kopisto 2, administrator internetowego systemu rejestracji www.konferencja-okulistyczna.pl.

Administrator prowadzi przetwarzanie danych w celu rejestracji uczestników konferencji okulistycznej „Sokolim Okiem” i celem zapewnienia tym uczestnikom możliwości udziału w konferencji.

W celu uzyskania więcej informacji należy kontaktować się z Administratorem: Visum Clinic Sp. z o.o. ul. Kopisto 2, 35-315 Rzeszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Jednym źródłem danych jest zgłoszenie uczestnika do udziału w konferencji Podkarpacka Konferencja Okulistyczna „Sokolim Okiem” organizowanej przez Visum Clinic Sp. z o. o.

3) Administrator przetwarza Twoje(uczestnika) dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do rejestracji na Podkarpacką Konferencję Okulistyczną „Sokolim Okiem” organizowaną przez Visum Clinic Sp. z o.o., w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania rejestracji na naszej platformie www.konferencja-okulistyczna.pl ;

- zapewnienia rozwiązywania problemów technicznych;

- obsługi próśb, które uczestnik do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy);

- kontaktowania się z uczestnikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i organizacją konferencji,

- przygotowania materiałów na konferencje i organizacji udziału uczestnika w niej,

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną np. przesyłanie potwierdzeń rejestracji, przesyłanie certyfikatu itd.;

- obsługa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z udziałem w wydarzeniu organizowanym przez Visum Clinic sp. z o. o.;

- przechowywanie danych dla celów archiwalnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3) Podanie danych jest dobrowolne jednak Visum Clinic sp. z o. o. wymaga podania przez uczestnika danych osobowych w zakresie określonym kwestionariuszem zgłoszenia, abyś mógł zostać uczestnikiem Konferencji organizowanej przez Visum Clinic sp. z o. o. (rejestracja na Konferencję i udział w niej).

Bez podania tych danych uczestnictwo w konferencji jest niemożliwe. Usunięcie danych przed terminem konferencji uniemożliwia uczestnictwo w niej.

Dokonując rejestracji uczestnik konferencji tym samym udziela Visum Clinic Sp. z o.o. zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia konferencji „Sokolim Okiem” oraz przekazywania tych danych podmiotom współpracującym przy organizacji konferencji i dla celów jej organizacji.

4) Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych ustaw, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać w szczególności, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub

niekompletne albo wymagają zmiany z innego powodu,

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych; wedle swojego uznania,

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowo wykorzystywane lub masz taką potrzebę.

Uczestnikowi w szczególności służy prawo do:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania usunięcia jego danych osobowych,

- sprostowania tych danych,

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- prawo do przekazania ich innemu administratorowi.

Uczestnik prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do

organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5) Dane osobowe uczestników dokonujących zgłoszenia na konferencję będą przekazywane tylko w razie konieczności podmiotom współpracującym przy organizacji konferencji i tylko dla celu jej organizacji. Dane te nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich (z poza EOG), organizacji międzynarodowych, wystawcom na konferencji, przedsiębiorstwom medycznym i farmaceutycznym oraz nie będą przedmiotem automatycznego przetwarzania ani analiz statystycznych. Nie profilujemy danych osobowych.

W razie przekazania danych innemu podmiotowi z podmiotem tym zostanie zawarta umowa przetwarzania danych osobowych.

6) Uczestnik może również udzielić upoważnienia do przetwarzania i archiwizacji jego danych osobowych przez Visum Clinic Sp. z o.o. i podmioty z nią współpracujące w celach marketingowych i otrzymywania informacji o produktach i usługach Visum Clinic Sp. z o. o., a także organizowanych w przeszłości kursach i szkoleniach. Zakres przetwarzania w tym zakresie zależny będzie od dodatkowego upoważnienia.

7) Każdy uczestnik konferencji poproszony będzie przed dopuszczeniem do jej udziału o udzielenie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z ograniczeniem bądź tylko do udziału w konferencji bądź też do otrzymywania również informacji marketingowej.

8) Visum Clinic sp. z o. o. przechowuje dane osobowe w związku z rejestracją na konferencję organizowaną przez Visum Clinic maksymalnie 5 lat od dnia dokonania rejestracji.

9) W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem Visum Clinic Sp. z o. o. ul. Kopisto 2, Rzeszów, lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazując przedmiot kontaktu. Zapewniamy respektowanie wszelkich uprawnień właściciela danych osobowych przewidzianych prawem.